Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder Swissdesign te Gouda zijn producten en diensten aanbiedt.

1. Definities

1.1 Swissdesign: Swissdesign is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1113287.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Swissdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op Internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
1.4 Netiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in de RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Swissdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Swissdesign.

3. Voorwaarden voor de dienstverlenging

3.1 De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk email services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.
3.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:
+    Onrechtmatig gebruik van materiaal waar copyright op rust of wat valt onder een handelsmerk.
+    Materiaal dat door Swissdesign wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend, obsceen of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
+    Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal.
+    Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan de servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.
3.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:
+    Pirated software
+    Hacker programma’s, archieven of virussen
+    Warez sites
+    MP3
+    Shareware, geluid, video, en multimedia archieven
+    IRC bots
+    Meer dan 25% van de webruimte als downloads
3.4 Het is niet toegestaan een eigen chatroom te installeren of sub-hosting aan te bieden.

4. Offertes

4.1 Alle offertes en prijsopgaven door Swissdesign zijn geheel vrijblijvend.
4.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Swissdesign zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Swissdesign, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
4.3 Swissdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Swissdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend ontvangen door Swissdesign.
5.2 Van artikel 5.1 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij Swissdesign.
5.3 De overeenkomst ten aanzien van domeinregistratie en hosting wordt aangegaan voor een minimale periode van twaalf maanden en telkens stilzwijgend verlengd met een zelfde periode.
5.4 Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de overeengekomen periode.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Swissdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Swissdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.4 Tussentijdse resultaten worden door Swissdesign op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.5 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Swissdesign, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.6 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.
6.7 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Swissdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Swissdesign zijn verstrekt, heeft Swissdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Swissdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen.
7.2 Indien de wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Swissdesign de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

8. Honorarium

8.1 Het honorarium en eventuele kostenberamingen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
8.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Swissdesign naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
8.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
8.4 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Swissdesign, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
8.6 Bovendien mag Swissdesign het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Swissdesign, dat in redelijkheid niet van Swissdesign mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Swissdesign zal in dat geval opdrachtgever van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Swissdesign zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

9. Betaling

9.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Swissdesign en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Swissdesign volgens afspraak te honoreren.
9.2 Tenzij anders overeengekomen vindt de facturering elektronisch plaats.
9.3 Na afronding van de opdracht zal Swissdesign een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
9.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Swissdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
9.6 In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn vorderingen van Swissdesign op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.7 Indien de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is Swissdesign gerechtigd:
+    de volledige dienstverlening op te schorten met inbegrip van diensten waarbij wel aan de betalingsverplichting is voldaan.
+    de bij Swissdesign ondergebrachte domeinnaam te verkopen.

10. Intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Swissdesign zich de rechten en bevoegdheden voor die Swissdesign toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2 Al het door Swissdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Swissdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
10.3 Het eigendom van door Swissdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Swissdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Swissdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Swissdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
10.4 Swissdesign behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Reclame

11.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Swissdesign.
11.2 Indien de reclame gegrond is zal Swissdesign deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Swissdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
11.3 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

12. Opzegging

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Swissdesign, zal Swissdesign in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
12.3 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Swissdesign extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
12.4 Bij tussentijdse beëindiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het hosting pakket.

13. Opschorting en ontbinding

13.1 Swissdesign reserveert zich het recht zonder restitutie de dienstverlening op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
+    opdrachtgever haar verplichtingen jegens Swissdesign niet of niet volledig nakomt;
+    na het sluiten van de overeenkomst Swissdesign ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlij zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
+    opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet
+    opdrachtgever ongewenste commerciële dan wel wervende email (spam) verstuurt of door derden laat versturen;
+    opdrachtgever commerciële dan wel wervende email verstuurt aan de hand van een adresbestand dat afkomstig is van een derde partij;
+    opdrachtgever in strijd met de Netiquette handelt;
+    opdrachtgever informatie verspreidt dan wel doorverwijst naar informatie die:
–     in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving;
–     in strijd is met de nationale wetgeving van het land waar de server staat;
–     in strijd is met aanvaarde normen en waarden;
–     discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur;
–     afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden
13.2 Voorts is Swissdesign bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Swissdesign op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
13.4 Swissdesign behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Voor zover Swissdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Swissdesign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Swissdesign of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Swissdesign.
14.2 Swissdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Swissdesign is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Swissdesign kenbaar behoorde te zijn.
14.3 Swissdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
14.4 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er door zijn toedoen geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Swissdesign van alle aansprakelijkheid jegens derden.
14.5 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Swissdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Swissdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsstagnatie of schade wegens gederfde omzet of winst.
14.6 Swissdesign is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen op het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

15. Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Swissdesign geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Swissdesign niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Swissdesign worden daaronder begrepen.
15.3. Swissdesign heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Swissdesign zijn verplichtingen had moeten nakomen.
15.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.5. Voor zover Swissdesign ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Swissdesign gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16. Geheimhouding

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Swissdesign gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Swissdesign zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Swissdesign niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

17. Bijzondere bepalingen ten aanzien van domeinnamen

17.1 De registratie van een domeinnaam vind pas plaats nadat de betaling van de eerste termijn door Swissdesign is ontvangen.
17.2 Bij het registreren van een domeinnaam dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
17.3 Het is de gebruiker ten alle tijden toegestaan domeinnamen naar een andere provider te verhuizen. Hierbij zal echter geen restitutie van reeds betaald abonnementsgeld plaatsvinden.
17.4 Bij het registreren van een domeinnaam worden de persoonsgegevens van de aanvrager in een openbaar register opgenomen.
17.5 Bij het registreren van een domeinnaam gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvullende voorwaarden die voor de desbetreffende domeinextentie gelden.
17.6 Alle services verbonden aan domeinnamen zijn allen beschikbaar voor personen direct verbonden met de domeinnaam.

18. Gratis diensten

18.1 Op alle gratis diensten van Swissdesign zijn deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.
18.2 Aan gratis diensten van Swissdesign kunnen geen rechten worden ontleend.
18.3 Swissdesign reserveert zich het recht gratis diensten zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten of de dienstverlening te beëindigen.
18.4 Swissdesign kan ten allen gratis diensten gebruiken voor het plaatsen van eigen advertenties of advertenties van derden.

19. Wijziging van de algemene voorwaarden

19.1 Swissdesign bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
19.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

20. Overig

20.1 Wanneer Swissdesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Swissdesign is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
20.2 Swissdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Swissdesign zich het recht op een bescheiden creditvermelding met link in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
20.3 Swissdesign behoud zich het recht van verzending van email naar haar opdrachtgevers zoals nieuwsbrieven.

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht

21.1 Bij klachten dient de opdrachtgever zich in eerste instantie schriftelijk tot Swissdesign te wenden.
21.2 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
21.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.